Projektinė veikla

Vykdomi ESFA projektai

Projekto pavadinimas Projekto laikotarpis, kodas Projekto veiklos ir pasiekti rezultatai
ES struktūrinių fondų projekto „Pasirink teisingai” (projekto vykdytojas) 2018-04-03 iki 2022- 01-31, 08.3.1-ESFA-K-413-01-0030   Projekte dalyvavo 242 socialiai pažeidžiami asmenys iš jų 108 buvo įdarbinti, tai sudaro – 44, 63 % visų dalyvių.
ES struktūrinių fondų projekto „Kompleksinių paslaugų teikimas Elektrėnų savivaldybės šeimoms“ Elektrėnų savivaldybės – projekto partneris 2018-04 –  2023-04-05, 08.4.1-ESFA-V-416-17-0001     Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas Elektrėnų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Kompleksinių paslaugų Elektrėnų savivaldybės šeimoms teikimas (I lygio fiziniai rodikliai): Individualios konsultacijos – 572 asmenys; šeimos sutelktumą skatinantys mokymai – 996 asmenys; mediacijos paslaugos – 207 asmenys; pozityvios tėvystės mokymai – 499 asmenys. Bendras unikalių dalyvių skaičius – 1535 asmenys.
Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija „Augu sveikas ir stiprus“. Nuo 2022-07-13 Iki 2022-12-31, Nr. 1/SUT_S152 Be 600 tiesiogiai veiklose dalyvavusių moksleivių, jų šeimų nariai turėjo galimybę susipažinti su sukurta metodika ir užsiėmimų metu perteikiamomis žiniomis. Šių asmenų skaičius sudarė iki 1200. Užsiėmimų metu mokyklinio amžiaus vaikai pagerino žinias ir įgūdžius, leidžiančius kontroliuoti normalų kūno svorį ir su tuo susijusią fizinę, emocinę ir psichologinę sveikatą.
Projektas finansuojamas Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus 2022 m. institucinis stiprinimas Nuo 2022-07-04 iki 2022-12-22, NVOIS 04311 Įgyvendintų NVO dalyvių (ar naudos gavėjų) skaičius 110 asmenų. Vyko: – mokymai „Psichologinio atsparumo stresinėse situacijose didinimas, teikiant paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims“; – mokymai „Socialinės pagalbos neįgaliesiems ir vaikams teikimas vykdant dienos centrų veiklą“; – mokymai „Teisinės kompetencijos organizuojant ir teikiant lydimąją pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“; – mokymai „Savipagalbos grupių organizavimas didinant socialiai pažeidžiamų asmenų bendruomeninės integracijos galimybes“ – mokymai „Teisiniai darbo su savivaldos institucijomis ir joms pavaldžiomis organizacijomis principai, teikiant pasiūlymus viešųjų paslaugų gerinimui“; – mokymai „Socialinę pagalbą teikiančių grupių efektyvios komandos darbo organizavimas: asmenų įtraukimas, motyvavimas, valdymas, aprūpinimas“. Naudojantis BNS savitarna, patalpintas 1 pranešimas spaudai.
„Išmok padėti“  Nuo 2019-05-17 iki 2022-12-31, 08.4.2-ESFA-K-629-01-0009   150 asmenys dalyvavo mokymuose, skirtuose sudaryti ir (arba) įgyvendinti priežiūros ir pagalbos paslaugų neįgaliesiems ir negalintiems savarankiškai apsitarnauti žmonėms programas. Veiklos: Priežiūros ir pagalbos mentoriaus paslaugos namuose – 150 asmenys. Individuali psichologo pagalba – 80. Kursai „Neįgaliųjų ir negalinčių apsitarnauti žmonių slauga namuose teorija ir praktika“ – 80. Mokymai „Pirmoji pagalba“ – 150. „Bendravimo psichologija, emocijų ir konfliktų valdymas“ – 100, Laiko planavimas, lyderystė, bendradarbiavimas socialinio darbo komandoje“ – 100. Renginys „Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų narių skatinimas ir palaikymas, teikiant pagalbą namuose neįgaliesiems ir negalintiems.
„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“- Alytaus, Druskininkų, Panevėžio m. Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – projekto partneris. Nuo 2020-01-01 iki 2023 -04-31 (buvo pratęsimas), 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001   LSB Vilniaus skyrius paslaugas suteikė 137 asmenų. Alytaus sav.: socialinės ir motyvavimo paslaugos – 59 asm., lydimosios pagalbos specialisto – 25 asm. Druskininkų sav.: socialinės ir motyvavimo paslaugos – 50 asm., lydimosios pagalbos specialisto – 25 asm. Panevėžio sav.: Socialinės ir motyvavimo paslaugos – 28 asm., lydimosios pagalbos specialisto -25 asm.
Šeimos gerovė šiandien – laiminga visuomenė rytoj! Nuo 2022-01-01 iki 2022-12 31, NVOŠG 03273 Mediacija. Suteikta 2 šeimoms (4 asmenims)  asmenų ginčo atveju dalyvaujant mediatoriui – 12 susitikimų po 2 val. Pozityvios tėvystės mokymai Dvi tėvų grupės po 10 asm. sustiprino socialinius įgūdžius (į ketvirtį po 4 val.) Savipagalbos grupės 20 projekto dalyvių susitiko 12 kartų po 4 val. Individuali psichologo konsultacija Pagerėjo šeimų emocinė , psichologinė, psichosocialinė būsena, sustiprėjo asmenų savivertė. 20 – čiai, dalyvių sutekta 60 konsultacijų  po 1,5 val. Individualios socialinio darbuotojo konsultacijos 20 – čiai dalyvių po 2 val. suteikta konsultacijų siekiant didinti socialinę kompetenciją, gerinti socialinius įgūdžius, susipažinti su konfliktų valdymo metodais, sustiprinti socialinę motyvaciją, siekiant tegiamų pokyčių. Projekto viešinimo renginys dalyvavo 60 šeimų.
„Aš galiu daugiau“ 2022-09-15 iki 2022-12-23, VKRA 04841 Tikslas – organizuoti ir teikti konsultavimo paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams, siekiant sušvelninti ar įveikti paauglystės krizę. Dalyvavo: 15 paauglių, ir 20 tėvų ir (ar) šeimos narių. Buvo taikomas šiuolaikiškas individualus požiūris į krizės sprendimą – atviras darbas su jaunuoliu ir jo aplinka, įgalinant jaunuolį įgyti vidinės energijos ir žinių suprasti krizę ir rasti išeitį iš jos, suprasti, kad jis gali daugiau.
Projektas finansuojamas „Pagalba- pagalbai 5“ Nuo 2022-11-01 iki 2022-12-31, SUBE 05417 Tikslas- kompensuoti padidėjusius komunalinių paslaugų teikimo kaštus.
Pagalba namuose slaugant finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022-01-21, A291-64/22 Pagalba suteikta 2 k. per mėnesį 60 neįgaliems asmenims  ir senyvo amžiaus žmonėms, o dalis šeimos narių buvo mokomi pagrindinių slaugos įgūdžių.
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje 2022 m Finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022-02-23, A291-340/22 Neįgaliųjų dienos užimtumas -30 asm. Projekto dalyviai įgavo savitvarkos ir kasdieninio gyvenimo įgūdžių, sustiprino pasitikėjimą savimi ir savarankiško gyvenimo gebėjimus. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius – 10 asm. (iš jų 5 įsidarbino). Savivertės, savarankiškumo didinimas, pagalba pasiruošiant teikti kandidatavimo ir įdarbinimo dokumentus. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams – 10 asm. Pagerėjo emocinė, psichinė tuo pačiu ir fizinė sveikata, buvo išspręstos problemos kylančios dėl neįgaliojo slaugos, priežiūros ir kt. klausimais.
Asmeninio asistento pagalba Finansavo Vilniaus m.  Papildomas susitarimas savivaldybės administracija Papildomas susitarimas savivaldybės administracija 2022-01-31 iki 2022 -12-31 A291-97/22  2022 -06-28,  A291-1737/22  2022-12-02, A291-3214/22 Asmenio asistento paslaugos buvo suteiktos 46 Vilniaus m. gyventojams: Su fizine negalia – 15 asm. Regos negalia – 10 asm. Intelekto negalia – 5 asm. Psichikos negalia – 5 asm. Raidos negalia – 2 asm. Kompleksinė negalia – 9 asm.
Vaikų vasaros poilsio programa „Strazdanota vasara“ Finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022-06-08  Penkių dienų dienos stovykla „Strazdanota vasara“, dalyvavo 15 vaikų.
Vaikų vasaros poilsio programa Finansavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centas 2022-06-28, Nr. A9-632 Vaikų vasaros stovykla, skirta LR mokinių ir Ukrainos mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymui. Dalyvavo 20 vaikų.
Socialkultūrinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms teikimas Finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022 -03-29, A291-1059/22 Projekto tikslas teikti kokybiškai naudingas paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms taip užtikrinant jų kultūrinę meninę, tradicinio amato gerovę Kokybiniai rezultatai: Buvo sukurti skirtingo dizaino rankdarbiai, kurie atspindi kiekvieno dalyvio savitus gebėjimus, individualumą. Kiekybiniai rezultatai: Tikslinės grupės dalyviai (60 asmenų) išmoko, patobulino žinias per socialkultūrinę praktinę veiklą. Vyresnio amžiaus asmenys įgijo siuvimo, mezgimo įgūdžių ir įsisavino modeliavimo, konstravimo technikos elementus..
LIETUVOS SAMARIEČIŲ VILNIAUS SKYRIAUS BENDRIJA projektas ASB    „Internationale Samariterkooperation“/ „International Samaritan Cooperation“ 2022 metai Nuo 2022-01-03 iki 2022-12-31 Projekto tikslas – akredituoti paslaugas ir stiprinti tarpinstitucinius ryšius.  Uždaviniai: 1. akredituotų paslaugų organizavmas; 2. neakredituotų paslaugų akredtavimo proceso koordinavimas; 3. informacijos sklaida.  
„Buividyškių vaikų dienos centras“ Finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė 2022-01-20 – 2022-12-31   22 – 15 vaikai
„Zujūnų vaikų dienos centras“- Finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė 2022-01-20 – 2022-12-31   22 – 15 vaikai
„Jaunasis samarietis vaikų dienos centras“-  Trampolio g. 5, Vilniaus m. Finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022-01-30 – 2022-12-31 22 – 15 vaikai
„Jaunasis samarietis vaikų dienos centras“ – D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilniaus m. Finansavo Vilniaus m. savivaldybės administracija 2022-01-03 – 2022-12-31 22 – 15 vaikai
Individualios priežiūros personalo teikiančio socialines paslaugas įžanginiai mokymai 2022-01-03 – 2022 -12-31 Buvo organizuoti 59 asmenims  mokymai „Individualios priežiūros personalo teikiančio socialines paslaugas įžanginiai mokymai“.