Teisinė informacija

Nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojantys teisės aktai :

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.226938/asr

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29578/asr

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/asr

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439

Labdara ir parama:

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5483/asr

Savanoriškas darbas:

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802

Apskaita ir atskaitomybė:

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154657/asr